Wysokość cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Wysokość cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: ustawą z dnia 8 lutego 2023 r.)która ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (m.in. gospodarstwom domowym i instytucjom użyteczności publicznej, takim jak np. szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, a także wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i podmiotom, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności), że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022 r.

Na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. dla podmiotów uprawnionych sprzedawca ciepła nie może zastosować cen wyższych niż tzw. maksymalne ceny dostawy ciepła (obliczone według cen i stawek opłat obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40%). Jednak
w przypadku, gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

  1. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie albo
  2. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym

przedsiębiorstwo energetyczne ma zastosować w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi w tym miesięcznym okresie rozliczeniowym cenę najniższą.

Obliczone dla systemu ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o.  w Sanoku na dzień 1 marca 2023 r. jednoskładnikowe ceny:

  • maksymalnej ceny dostawy ciepła,
  • ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie aktualnie stosowanej taryfy dla ciepła,
  • średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe – wyliczone w oparciu o art. 3a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r.(uwzględniające wytwarzanie i przesył) wyrażone w zł netto/GJ prezentuje Tabela 1.

Tabela 1. Ceny jednoskładnikowe w zł netto/GJ obliczone dla systemu ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. w Sanoku  w oparciu o art. 3a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. – aktualizacja na dzień 1 marca 2023 r.

Grupa taryfowa

Maksymalna cena dostawy ciepła

Ceny dostawy ciepła obliczone na podstawie obowiązującej taryfy dla ciepła – bez wyrównania

Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększone o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (ceny najniższe – będące podstawą rozliczeń
z podmiotami uprawnionymi)

Jednostkowa wysokość wyrównania

A1

134,54

170,18

144,61

35,64

A2

139,19

169,38

141,55

30,19

A3

134,17

167,43

135,49

33,26

A4

133,24

171,86

149,34

38,62

B

59,93

235,90

150,95

175,97

Z przedstawionych w Tabeli 1. danych wynika, że najniższą ceną, obliczoną dla systemu ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. w Sanoku, która stosowana będzie od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest maksymalna cena dostawy ciepła obliczona dla systemu ciepłowniczego.

W przypadku, gdy najniższą jest maksymalna cena dostawy ciepła przedsiębiorstwo wprowadza ją do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z uwzględnieniem korekt polegających na przyjęciu wartości cen i stawek o wartości niższej niż ceny i stawki maksymalne, jeżeli w stosowanej taryfie takie występują.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. w Tabeli 2. przedstawiamy informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną i cenie nośnika ciepła oraz informację o stawce opłat stałych za usługi przesyłowe i stawce opłat zmiennych za usługi przesyłowe oraz stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło, obliczonych dla najniższej ceny ciepła stosowanej przez SPGK Sp. z o. o. w Sanoku w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi od dnia 1 marca 2023 r.

Tabela 2. Maksymalne cena dostawy ciepła (z korektą na mocy zamówionej) dla systemu ciepłowniczego SPGK Sp. z o. o. w Sanoku stosowane w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi obowiązujące od 1 marca 2023 r. – wartości w tabeli przedstawiono w kwotach netto

Grupa taryfowa

Ceny i stawki opłat
za zamówioną
moc cieplną
w zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat za ciepło w zł/GJ

Cena nośnika ciepła
w zł/m3

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe
w zł/MW/m-c

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe
w zł/GJ

A1

10 036,27

69,64

41,10

4 668,30

24,60

A2

10 036,27

69,64

41,10

4 446,11

25,73

A3

10 036,27

69,64

41,10

2 576,18

18,30

A4

10 036,27

69,64

41,10

5 902,04

26,63

B

19 236,10

59,93